นโยบายกองทุนพัฒนาโลกและสยามทำ


นโยบายของกองทุนพัฒนาโลก
1. ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
2. มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
3. พัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง
4. การเกษตรเป็นเกษตรออร์แกนิค 100% หรือมากที่สุด
5. โครงสร้างพื้นฐานจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่
โครงสร้างพื้นฐานต้องตอบสนองการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงการสอดคล้องกับภูมิวิถีของชุมชนนั้นให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมชุมชน สวัสดิการและสวัสดิภาพ ของประชากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ส่งเสริมให้มีการจัดการข้อมูลชุมชน ในทุกมิติ จัดทำเแผนที่ชุมชนที่ผ่านเวทีความร่วมมือของชุมชนนั้นๆเพื่อนำสู่การบูณาการในภาคส่วนต่างๆอย่างเป็นระบบและแบบแผน โดยนำเข้าสู่ฐานข้อมูลทางสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (หรือเชื่อมต่อระบบ Ltex ในส่วนกรมการปกครองท้องถิ่น ในการเชื่อมโยงการบรรจุแผนงานแก้ไขเข้าสู่แผนชุมชนเชิงระบบ)
โดยการนำสำรวจสถิติ
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนจริงด้วยการแสดงหลักฐานต่าง ๆ 
6. โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการจัดการที่ครบโดยประชาชนร่วมกันบริหารจัดการ
ในที่นี้หมายถึง รพ.เอกชน ที่จัดตั้งขึ้นและมีเอกภาพในการบริหารจัดการ?
หากเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นแล้วให้รัฐบาลบริหารจัดการไม่ได้
7. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้โลกดีขึ้น
ปกป้อง เฝ้าระวัง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับมิติ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิในการดูและรักษาทรัพยากรชุมชนที่ระบุ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่อง สิทธิชุมชน 
8. สร้างเ เสริม เครือข่าย ประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศอย่างมีระบบและแบบแผน 
9. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลนำไปสู่การค้าโลก
10. พัฒนาบุคคลากรด้านการผลิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉาะทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-------------------------------
 

นโยบายของสยามทำส่วนกลางและการบริหารจัดการของโครงการอื่น ๆ 
หลักการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่ภายใต้องค์กรสยามทำ
คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ภายใต้องค์กรสยามทำ จำเป็นจะต้องกระทำตน ให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการครองชีพ และชีวิตวิถี แล ในประพฤติตนเป็นคนดีในสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี และขยายออกสู่การเป็นชาติที่เจริญด้วยคุณธรรมความดีงามในทุกการตัดสินใจโดยการมุ้งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
ดังนั้น คุณสมบัติที่ดีงามถูกต้องตามคุณธรรม และจริยธรรม ไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม ชุมชน องค์กรฯ ประเทศชาติ และนานาประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคม (ที่ดีมี) คุณธรรม (เป็น) โดยทั่วไปในระดับชาติ หรือประชาชนคนไทยเป็นที่รู้จักกันในความเป็นชาติที่มีคุณธรรมอันดีงาม

ข้อกำหนดโครงการที่ต้องการเข้าร่วมอยู่ภายใต้สยามทำ
1. โครงการที่เข้าร่วมต้องมอบลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ให้ถือครองร่วมกันกับสยามทำ เนื่องจากการร่วมกันเขียนโครงการนั้น สยามทำเป็นผู้ร่วมกันเขียนโครงการเพื่อให้ผ่านตามคุณสมบัติของกองทุนพัฒนาโลก 
2. คณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการใดที่มีการดำเนินการภายใต้องค์กรหลัก สยามทำ จำกัดหากมีความต้องการที่จะแยกออกไป (ทำ) ดำเนินการ และ/หรือ ประสงค์ที่จะประกอบการการด้วยตนเองหรือขอลาออกจากตำแหน่ง ต้องสละสิทธิ์การถือครองผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงตัวลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ เพื่อให้โครงการดำรงต่อได้ต่อไป (ตามข้อกำหนด ข้อที่ 1)
2.1 ต้องจัดหาตัวแทนตำแหน่งของตนเองอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้สมาชิกเลือก 
การพิจารณา คัดสรร สรรหา ผู้ที่จะต้องเข้ามาดำเนินการแทน จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลางและมีมติรับรองจากที่ประชุมสมาชิกของโครงการนั้นๆ และถือเป็นที่สิ้นสุดความรับผิดชอบในส่วนการบริหารจัดการ แต่ยังคงไว้ในส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ที่ผ่านมาให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทางนิติธรรมและนิติรัฐ
2.2 ผู้แทนตำแหน่งผู้บริหาร และคณะกรรมการต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมอบให้กับผู้สละสิทธิ์ในทุกกรณี
2.3 ประธานโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการนั้นๆ จะต้องเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพ หรือกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับ คนและองค์กรให้เกิดความมีมาตรฐานในระดับเดียวกับทั้งเครือข่าย รวมถึง การประชุมใหญ่ผู้บริการทุกๆโครงการที่ต้องรายงานการขับเคลื่อนโครงการและรับนโบาย แนวทาง ที่ บริษัทสยามทำได้กำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ (ยกเว้นกรณีพิเศษที่ได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารหลัก เป็นเฉพาะราย)
3. คณะผู้บริหาร/กรรมการโครงการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการเท่านั้น การตัดสินใจในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์ และอื่น ๆ เป็นหน้าที่ของส่วนกลางสยามทำ 
4. หากมีจังหวัด หรือชุมชนใดมีความ (อื่น) ต้องการจะขอรับกาสรสนับสนุนโครงการและงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับนโยบาลหลักขององค์กรสยามทำ หรือนโยบายของกองทุนหลัก ที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขในมิติชีวิตวิถี ทางเศรษฐกิจสังคมชุมชนนั้นๆให้เกิดความมั่นคง สามารถเสนอโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนหรือหนุนเสริมจากกองทุนสยามทำ (ได้) แต่ต้องมีการพิจารณาและคัดกรอง รวมถึงจะต้อง (ให้) อยู่ในดุยพินิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในมิติต่างๆของบริบทพื้นที่และสถานการณ์แวดล้อมอย่างมีเหตุและมีผล ของโครงการที่เสนอมา รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมีความยั่งยืน โดยเป็นไปตามกระบวนการบริการและจัดการของบริษัทสยามทำ จำกัด จำกัดโดยสยามทำพิจารณาปัจจัยอื่น
5. การขยายโครงการใดๆ ในเบื้องต้นจะต้องผ่านการหารือและมีมติเห็นชอบและรับรอง ของคณะผู้บริหารส่วนกลางสยามทำ จำกัด (ก่อน) ซึ่งส่วนกลางจะดำเนินการพิจารณาถึงความจำเป็นต่างๆ รวมทั้งงบประมาณส่วนกลางด้วย ถึงจะสามารถอนุมัติการขยายโครงการได้
6. โครงการต้องคำนึงถึงการเขียนหลักการและเหตุผลให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนพัฒนาโลกให้มากที่สุดในทุกมิติอย่างสมบูรณ์แบบ
7. โครงการต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการในเรื่องของเงินเดือนและการปันผลให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้โครงการ และเก็บเป็นกองทุนของโครงการ 5% ที่เหลือจะต้องนำส่งไปที่กองทุนสยามทำทั้งหมด
โดยมีข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์การจัดสรรสัดส่วนรายได้หลังจากหักต้นทุนและภาษีแล้ว (หรือคือส่วนที่เป็นผลกำไรสุทธิ)ดังนี้
ร้อยละ ----- ของกำไรสุทธิ ปันผลให้แก่สมาชิก
ร้อยละ ----- ของกำไรสุทธิ หักเข้าสู่กองทุนสะสมรวม ของบริบัทสยามทำ จำกัด
ร้อยละ ----- ของกำไรสุทธิ หักเข้าสู่กองทุนเพื่อการสงเคราะห์พัฒนา
ร้อยละ ------ ของกำไรสุทธิ หักเข้าสู่กองทุนสะสมของโครงการ

8. โครงการจะต้องมีฝ่ายสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อลงพื้นที่ไปค้นหาผู้คนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
8.1 โครงการต้องมีนโยบายที่เข้าไปช่วยเหลือสังคม ในเรื่องของการดูแลผู้ที่เปราะบางทางสังคมทั้ง 3 วัย ผู้ยากไร้บกพร่องในการครองชีพ ผู้ที่ไม่มีรายได้ในการดำรงชีพ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ให้สามารถกลับมาเป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
8.2 โครงการต้องมีนโยบายการสนับสนุนเยาวชนที่ขาดโอกาสในทุกมิติ ให้ความรู้และแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อผลักดันไปสู่อาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
9. โครงการต้องมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกับสังคม และมีส่วนทำให้เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนขององค์กร หรือโครงการนั้นๆ
10. ทุกคนในองค์กรฯจะต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักธรรมาภิบาล หากไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ด้วยหลักฐานต่าง ๆ ที่ชี้ชัดครบกระบวนการ ถือว่าได้หลุดพ้นออกจากองค์กรทันที และจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น (โดยยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบที่ได้ดำเนินการที่เกิดผลเชิงลบที่ก่อเกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ต่อองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนด หรือกฎระเบียบขององค์กร รวมถึงข้อกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง )
11. องค์กรฯไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นโครงการ
12. ไม่มีใครหรือคนใดที่เป็นเจ้าของ แต่องค์กรนี้เป็นของประชาชนทุกคน (โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม)
13. ประชาชนไทยทุกคนสามารถที่จะเข้ามาของบประมาณสยามทำได้ เพียงต้องทำตามระเบียบและเงื่อนไขของสยามทำ
14. เยาวชน และประชาชน ที่มีความต้องการในการศึกษาสามารถขอทุนจากกองทุนสยามทำได้ เพียงทำตามระเบียบของกองทุนสยามทำ
15. ผู้ ไร้ ที่อยู่อาศัยสามารถของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสยามทำในการสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทต่าง ๆ แต่ชุมชนจะต้องเป็นผู้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบการของกองทุนสยามทำ
16. ผู้ยากไร้และผู้เปราะบางทางสังคมสามารถของบค่าดำรงชีพกับกองทุนสยามทำได้ตามระเบียบการของกองทุนสยามทำ
17. สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ
18. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลนำไปสู่การค้าโลก
19. พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตให้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางและทักษะความสามารถ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
20. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ในชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
21. โครงการต้องเปิดรับสมาชิกใหม่ที่เป็นครอบครัวในชุมชนที่ใกล้ที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 20 ครัวเรือนต่อปี
22. โครงการจะต้องดำเนินกิจการให้เพียงพอต่อการเลี้ยงทุกคนในองค์กรเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินในการเก็บสะสมเป็นกองทุนของโครงการ 5% และส่งให้กับกองทุนสยามทำทั้งหมดต่อไตรมาส
23. โครงการทุกโครงการจะต้องอยู่ภายใต้บริษัท สยามทำ จำกัด เท่านั้น และต้องดำเนินการตามนโยบายเดียวกันของสยามทำทั้งสิ้น
24. จะต้องจัดตั้งคณะทำงานอย่างน้อย 5 คน ไม่เกิน 10 คน โดยประกอบไปด้วยตำแหน่งดังนี้
24.1 หัวหน้าคณะตรวจสอบและพัฒนาโครงการ 1 ตำแหน่ง
24.2 รองหัวหน้าคณะตรวจสอบและพัฒนาโครงการ 1 ตำแหน่ง
24.3 ผู้ช่วยคณะตรวจสอบและพัฒนาโครงการ 3 ตำแหน่ง
25. คุณสมบัติของคณะตรวจสอบและพัฒนาโครงการดังนี้
25.1 ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา
25.2 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงและติดสินบน 
25.3 มีวิสัยทัศน์ในเชิงประณีประนอมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน
25.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกอย่างที่เกี่ยวกับโครงการ
25.5 มีความขยันอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและผลกระทบได้เป็นอย่างดี
25.6 มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรหรือนักประดิษฐ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบต่างๆของโครงการให้ดีขึ้น
25.7 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โครงการดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ด้านการเกษตร
1. โครงการที่เป็นออร์แกนิคหรือเกษตรเพื่อสุขภาพ
2. โครงการที่ดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
3. โครงการที่ทั้งคณะผู้บริหาร กรรมการ และประชาชนผู้ร่วมโครงการ มีส่วนร่วมกันบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
4. โครงการที่ไม่สร้างปัญหา หรือผลกระทบเชิงลบให้กับชุมชน
5. โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อมลพิษ และการ บุกรุก แพ้วถาง โก่นถาง ตัดไม้ทำลายป่า
6. โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภทรวมทั้งกัญชาที่มีผลต่อระบบประสาท
7. ต้องเป็นโครงการที่ไม่ผิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
8. โครงการที่ความสอดคล้องหรือมีนโยบายพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ไม่มีอาชีพ ในเชิงพันธกิจ
9. โครงการที่ไม่ขัดแย้งกับภาครัฐ
10. โครงการที่ไม่ส่งผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ
11. โครงการที่สามารถนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดความทันสมัย สนับสนุนหรือทุ่นแรง และป้องกันให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกแผนกที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
12. โครงการที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ
13. โครงการที่จะต้องมีระบบการจัดการที่ดีไม่ให้เกิดมีผลเสียด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อม
14. โครงการที่อยู่ภายใต้องค์กรสยามทำและปฏิบัติตามนโยบายของสยามทำเสมือนลูกข่ายขององค์กร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงและจะต้องมีประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกขั้นตอนเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ด้านการตลาดออฟไลน์/ออนไลน์
1. สยามทำเป็นผู้จัดทำโครงการเพื่อรองรับ และสนับสนุนต่อสินค้าโครงการต่าง ๆ ของสยามทำเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง ต่อยอดไปถึงระดับประเทศ และต่างประเทศ
2. แนวทางของตลาดจะเป็นตลาดรวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3. จัดพื้นที่ร้านค้าในตลาดให้ครบทุกจังหวัด
4. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อค้าหาสินค้าที่มีดีมีคุณภาพ เพื่อเข้าไปสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และพัฒนาต่อยอด ช่วยเหลือผู้ประกอบการของชุมชนให้สินค้าได้คุณภาพที่ดี และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสากล มีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด และนำสินค้ามาขายในตลาดสยามทำ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5. ลดต้นทุนค่าการตลาดให้เหลือต่ำที่สุด หรือขอส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการตามที่ตกลง โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้ประกอบการ
6. จัดตั้งตลาดสยามทำขนาดใหญ่ดังนี้
a. ภาคกลางกรุงเทพมหานคร
b. ภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
c. ภาคอีสานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
d. ภาคใต้จังหวัด..........
7. หลักการและเหตุผลที่ต้องตั้งในแต่ละจังหวัด
8. ร้านอาหารรองรับประชาชนที่เดินทางผ่านตลอด 24 ชั่วโมง
9. มีห้องน้ำที่สะอาดพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยพร้อมกับพนักงานทำความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง  
10. มีบริการปั้มน้ำมัน และสถานีพลังงานไฟฟ้าเพื่อยานพาหนะ ขนาดกลาง 
11. มีพื้นที่ในการจอดรถรองรับรถได้มากถึง 200 คัน รถโดยสารขนาดใหญ่มากถึง 50 คัน และโซนรถบรรทุกขนาดใหญ่มากถึง 20 คัน เพื่อจอดพักผ่อน
12. มีที่พักให้บริการรองรับประมาณ 10 – 15 ห้อง พร้อมที่จอดรถยนต์อย่างพอเพียงสำหรับผู้มาใช้บริการพร้อมระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐาน
13. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 5 คน ตลอด 24 ชั่วโมง 
14. มีร้านอาหารแบรนดังรวมอยู่มากมายเช่น mcdonald / KFC / MKSUKI / PIZZACOMPANY / ฯลฯ
15. จัดสวนอย่างสวยงาม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สยามทำเป็นผู้ดำเนินการด้านแพลตฟอร์มในส่วนกลางเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของสยามทำทั้งหมดในระบบออนไลน์
2. สยามทำเป็นผู้เขียนระบบให้กับโครงการที่อยู่ภายใต้สยามทำทั้งหมด

ด้านการขนส่งหรือ Logistic
1. สยามทำเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดในส่วนของการรับสินค้าจากโครงการและการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค
2. สยามทำจะมีจุดรับสินค้าในแต่ละศูนย์ประจำ 4 ภาคดังนี้
a. ภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
b. ภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์
c. ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา
d. ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
e. และพื้นที่ที่
f.
g. ได้รับการพิจารณาในการขยายผลที่เหมาะสม
3. ศูนย์ย่อยจะมีทุกจังหวัดเพื่อเปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานกับสยามทำ Logistic
4. โครงการต่าง ๆ จะต้องขนส่งสินค้ามาที่ศูนย์ขนส่งประจำจังหวัดของสยามทำเพื่อนำสินค้ามากระจายออกสู่ผู้บริโภค

ด้านพลังงานเชื้อเพลิง/พลังงานสะอาด/ทรัพยากรทางธรรมชาติ
1. โครงการน้ำมัน Pyrolysis นำผลิตผลหรือเชื้อเพลิงน้ำมันมาใช้กับองค์กรในด้านขนส่งเท่านั้น ซึ่งโครงการจะมีอำนาจในการบริหารจัดการด้านการผลิต การวางแผนการจำหน่ายสยามทำจะเป็นผู้กำหนดเองทั้งสิ้น
2. โครงการน้ำมันจะมีศูนย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น หากต้องการกระจายศูนย์จะต้องผ่านมติที่ประชุมของส่วนกลางก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุน
3. โครงการทุกโครงการจะต้องใช้ Solar Plan ไม่เกิน 70% และ 30% ให้ใช้ไฟฟ้านครหลวง
4. โครงการทุกโครงการจะต้องมีแผนการวางแผนเรื่องน้ำให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการอย่างน้อย 150% - 200% เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในการนำมาใช้ดำเนินกิจการ
ด้านการป้องกันความปลอดภัย
1. ซิมสยามทำ
2. ระบบ Economic System Platform
3. คัดเลือกบริษัทให้บริการด้านความปลอดภัย
4. จัดจ้างทีมงานรักษาความปลอดภัยทาง Cyber ประจำสำนักงานใหญ่สยามทำเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูง
ด้านการขยายสู่ระดับต่างประเทศ
เบื้องต้นจะกระจายตลาดสยามทำออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเป้าหมายดังนี้
a. สิงคโปร์ 
b. มาเลเซีย
c. ญี่ปุ่น
d. อินโดนีเซีย
e. จีน
f. เวียดนาม
g. ออสเตรีย 
h. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
i. ซาอุดิอาระเบีย
นโยบายรายได้คณะผู้นำ/กรรมการ/สมาชิกโครงการ
1. เงินเดือนของผู้นำโครงการจะสามารถรับได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อเดือน
2. การพิจารณาเงินเดือนจะต้องผ่านมติที่ประชุมโดยสมาชิก และผ่านมติของส่วนกลางสยามทำ
3. เงินสนับสนุนการทำงาน และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถเบิกจากโครงการได้ตามเอกสารค่าใช้จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
4. เงินปันผลให้ทุกคนในโครงการไม่เกิน 100,000 บาท ต่อไตรมาส 4 เดือน
5. มีหน้าที่การดำเนินกิจการในทุกเรื่องที่จะทำให้โครงการคงอยู่ไปในทิศทางของส่วนรวม

นโยบายสมาชิก
1. สมาชิกเปรียบเสมือนคณะลูกขุนมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อเลือกในเรื่องต่าง ๆ ของโครงการ
2. สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการของโครงการจะถูกคาดโทษ หากไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัดจะถูกปลดและไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
3. โครงการเป็นผู้ร่างนโยบายกำหนดกฎเกรณ์ของสมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้มีมติเพื่อแจ้งให้ทราบทั่วกัน
4. ทุกปีจะต้องมอบสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการอย่างน้อยปีละ 20 ครัวเรือน

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรมตามคุณสมบัติขององค์กรฯ

พันธกิจ
1. ร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้เปราะบางทางสังคม และนำทุกแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
2. ประกอบกิจการเพื่อนำกำไรไปสู่การพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
a. สนับสนุนผู้ที่ขาดโอกาสในทุกด้าน
b. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีให้เทียบเท่าสากล
c. แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้รอดพ้น และนำทางเพื่อให้ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต
3. มีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรการกุศล เพื่อการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างบูรณาการ
4. ระดมทุกความคิดที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างสูงสุด
5. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้ชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
พัฒนาองค์ความรู้ จริยธรรม มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความรักในอาชีพ ของประชาชนในชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนไปถึงระดับชาติจนไปถึงนานาชาติ โดยประชาชน เพื่อประชาชน 

วิธีดำเนินการ
1. ของบประมาณในการขับเคลื่อนองค์กรกับกองทุนพัฒนาโลกโดย บริษัท สยามทำ จำกัด
2. สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนที่ขาดแคลน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง
3. สนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4. รวบรวมรายได้จากโครงการต่าง ๆ หลังจากหักค่าใช้จ่าย และการปันผลแล้ว นำเข้ามาสู่กองทุนขององค์กรเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนที่ต้องการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของคณะผู้บริหาร/กรรมการ
1. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทุกกรณี หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
2. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดรวมถึงกัญชา หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
3. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
4. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟอกเงินทุกชนิด หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
5. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ทุกชนิด หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
6. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ส่อไปในเรื่องผลประโยชน์ในทางที่ผิด ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโครงการ องค์กร สังคม ชุมชน และชาติ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
7. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนร่วมกับการทุจริตใดๆทั้งสิ้น หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที (และต้องชดใช้ผลกระทบจากการกระทำ ในความเสื่อมเสียและเสียหายนั้นๆ ในมิติต่างๆที่มีผลกระทบ)
8. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่ทำต้นเป็นผู้ติดสินบนทุกกรณี หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
9. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่ส่อไปในเรื่องผลประโยชน์ในทางที่ผิด ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโครงการ องค์กร สังคม ชุมชน และชาติ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
10. คณะผู้บริหาร/กรรมการ จะต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกกรณี ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/องค์กรฯ/ประเทศชาติ หากในระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
11. ผู้บริหารและกรรมการโครงการ ต้องไม่เคยมีคดีเกี่ยวข้องกับ ฆาตกรรม ฉ้อโกง ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ ค้ายาเสพติด และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นอาญาแผ่นดิน หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
12. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
13. เป็นคณะทีมงานที่มีองค์ความรู้อย่างแท้จริงในโครงการ
14. อายุตั้งแต่ 20 ปี – 80 ปี
15. มีความเป็นผู้นำสูง
16. มีอุดมการณ์ในการทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมเป็นหลัก
17. มุ้งเป้าเพื่อการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
18. บริหารงาน มีระบบ ระเบียบที่ดี ตรงตามนโยบายขององค์กรฯ
19. ไม่กระทำตนเองให้เป็นปัญหาต่อโครงการ ชุมชน สังคม องค์กร ประเทศชาติ และนานาประเทศ
20. ยึดการปฏิบัติงานที่ประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน ชาติ และนานาชาติเป็นหลัก
21. ยึดการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลัก
22. ยึดการปฏิบัติที่มีคุณธรรมเป็นหลัก
23. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทด้วยตนเอง จะต้องยึดถือมติที่ประชุมเป็นหลัก แต่ที่มาของมติที่ประชุมจะต้องเริ่มต้นจากการร่วมกันพิจารณาในสิ่งที่ชอบทำ มีคุณธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติของสมาชิก
1. สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทุกกรณี รวมถึงธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะถูกพิจารณาให้พากโทษหากทำผิด 3 ครั้ง จะให้พ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที (ยกเว้นการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาล หรือฉลากของธนาคาร)
2. สมาชิก จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดรวมถึงกัญชา หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
3. สมาชิกจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
4. สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟอกเงินทุกชนิด หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
5. สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ทุกชนิด หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
6. สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ส่อไปในเรื่องผลประโยชน์ในทางที่ผิด ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโครงการ องค์กร สังคม ชุมชน และชาติ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
7. สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่อไปในเรื่องผลประโยชน์ในทางที่ผิด ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโครงการ องค์กร สังคม ชุมชน และชาติ หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
8. สมาชิกจะต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกกรณี ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/องค์กรฯ/ประเทศชาติ หากในระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
9. สมาชิกต้องไม่มีคดีเกี่ยวข้องกับ ฆาตกรรม ฉ้อโกง ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ ค้ายาเสพติด และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นอาญาแผ่นดิน หากพบด้วยหลักฐานที่ชี้ชัดว่าผิดจริงจะพ้นจากทุกตำแหน่งภายใต้องค์กรฯทันที
10. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
11. อายุตั้งแต่ 20 ปี – 80 ปี
12. มีความคิดเป็นของตนเอง และแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
13. มีอุดมการณ์ในการทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมเป็นหลัก
14. มุ้งเป้าเพื่อการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
15. รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ
16. ไม่ดำรงตนเป็นปัญหาต่อโครงการและองค์กร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขององค์กรสยามทำ
1. รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 30 บาท รักษาทุกโรคของภาครัฐ แต่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในสิ่งที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเช่น
a. รับผิดชอบห้องพิเศษในการรักษา
b. ได้รับยาที่ดีกว่าสิทธิ์ของ 30 บาท
c. มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
2. ประกันชีวิตกลุ่มรอมติที่ประชุม
3. บุตรหลานอายุ 1 – 10 ขวบ เบี้ยเลี้ยง 50 บาท ต่อวัน ของบุคลากรของสยามทำ
เดือนละ 1,500 บาท
ปีละ 18,250 บาท
4. บุตรหลานอายุ 11 – 20 ปี เบี้ยเลี้ยง 100 บาท ต่อวัน ของบุคลากรของสยามทำ
เดือนละ 3,000 บาท
ปีละ 36,500 บาท
5. บิดามารดาของบุคลากรของสยามทำเบี้ยเลี้ยง 150 บาท ต่อวัน
เดือนละ 4,500 บาท
ปีละ 54,750 บาท
6. ยานพาหนะของบุคลากรของสยามทำช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท ต่อครอบครัว
7. บ้านของบุคลากรของสยามทำช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท ต่อครอบครัว
8. เบี้ยสะสมเดือนละ 3,000 บาท ของคณะผู้บริหาร/กรรมการ/คณะตรวจสอบและพัฒนาโครงการของโครงการต่างๆต่อคน/ต่อเดือน
9. จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมติที่ประชุม
10. บุคลากรดูแลบิดามารดาของคณะผู้บริหาร/กรรมการ/คณะตรวจสอบและพัฒนาโครงการของบุคลากรของสยามทำ
11. ตำแหน่งต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดสู่ทาญาติได้ของคณะผู้บริหาร/กรรมการ/คณะตรวจสอบและพัฒนาโรงการของบุคลากรของสยามทำ

แสดงความคิดเห็น

ไม่อนุญาตให้มีความคิดเห็นใหม่*